Historisk tilbakeblikk

Historie er Resultat av en lang Rekke Hendelser som kun i liten grad egner seg for Offentliggjørelse.

 


Nedenfor finnes et lite Utvalg basert på de historiske Verker "Medicinerforeningen 100 år 1829-1929" og "Medicinerforeningen 1929-1954" av hhv. Dr Brandt og Dr Getz.


1829 Johan Heiberg stifter Det Medicinske Øvelsesselskab, et faglig Forum der Medicinerne som har studert mer enn ett År deltar.


1832 Tobakk tillates nydt på Møtene, og holdes av MF. Oppslutningen øker prompte. Grunnet frykt for Kolerasmitte nedlegges Virksomheten senere samme År inntil 1835.


1844 Candidat Lochmann stifter Den Medicinske Forening, som arrangerer både faglige og selskabelige Møter. Spill og Spirituosa tillates, "dog med Maadehold".


1862 Ny Assosiasjon med Studentersamfundet leder til foreningens Død.


1866 23. Oktober: Edvard Bull stifter Medicinerforeningen.


1867 23. Oktober: Phaestis Octobris avholdes for første Gang. Edvard Bull underholder. På denne Årsfest innføres foreningens første Orden - Mercurius.


1870 Arkivet opprettes. Første Grunnlovsfeiring i MF-regi. Hospitalsreferater av interessante Casus innføres på Møtene.


1873 MF nedlegges formelt sett inntil 1875, dog avholdes Møter i hele Perioden.


1875 Foreningens ærerike Periode under Anders Daaes Ledelse begynner. Kunsten gjør sitt Inntog - bl.a. ved Den første Medicinerrevy og gjentatte Opptredener av Ole Bull.


1876 Bal Medicorum avholdes for første Gang. Einar Mohr stifter Medlemsbladet "Den levende Abort" - i hyldest til Den aborterte Tanke, og uten Sideblikk til dagens Debatt.


1877 Byste av Anders Daae utformes. En Opvarter fengsles etter å ha solgt Materiale fra foreningens Arkiv. MF betaler 2 spesiedaler høyere avgift ved leie av Storsalen enn Juristene. Den påfølgende Prinsippstrid mellom MF og DNS ender i en for MF meget fordelaktig Kontrakt, som pålegger DNS å benytte 40 Spesiedaler årlig til medicinsk Litteratur.


1880< Index Decoratorium Societatis Medicorum utarbeides.


1882 Dr Jervell skriver Medicinerforeningens Historie.


1883 Marmortavle over foreningens stiftere utformes. Førsteavdelingsstuderende tillates Adgang til enkelte Møter. MF-medlem Paul Winge argumenterer imot Fakultetsledelsen, som motsetter seg at Kvinner skal få Studierett. KHH Brandt velges til Princeps Societatis Medicorum på følgende Grunnlag: "pro primo fordi han er i Besiddelse af en utrolig Selvtillit, pro secundo fordi han er uden enhver Begavelse i Retning af at give sine mere eller mindre gode Tanker velvalgte Udtryk, pro tertio fordi han ikke er meget populær, men netop Det vil bevirke at en Opposisjon reiser sig og herved bringer fornyet Liv i Møderne".


1886 Den forgylte Formannsklubbe anskaffes. Det bemerkelsesverdige nye Medikament Cocaine presenteres på et av Møtene.


1889 St.Andreasordenen innført til ære for Anders Daae. Das ist Was - Anders ! Fremdeles den høyeste Orden.


1890 En Jurist (tidligere Mediciner) tillates av Formannen Adgang til et Møte. Formannen får overraskende nok beholde sitt Verv.


1893 Første kvinnelige cand.med.


1896 Dr Blessing hyldes av MF etter Polseilasen med Fram.


1897 Bekkenmenyen vekker Furore. Professor Laache hevder at "de vildeste Føl bliver de bedste Heste - og efter min Mening bliver de lidderligste Medicinere ogsaa de bedste Læger". Han har Rett.


1898 Inntil 1903 er Oktoberfesten eneste MF-aktivitet.


1905 MF etablerer seg som medicinernes Fagforening. Senere professor Ingebretsen hevder at "de Tider, da Lægegjerningen var et godt Levebrød, er det nu forbi med".


1918 Oktoberfesten avlyses pga Spanskesyken.


1924 St.Andreas-korset utdeles for andre Gang - nå til Prof. Søren Bloch Laache. Ved Laaches Avskjed fra Rikshospitalet marsjerer 600 Medicinere i Fakkeltog til hans Hjem for å hylde ham som Nordens Hippokrates, hvorpå han donerer sitt gamle Stetoskop til MF - "en av de verdifulleste Gaver MF gjennem Aarene har faatt".


1929 100-årsjubileum i Rococcosalen paa Grand. Dr Skaar skriver "Medicinerforeningen gjennem 100 Aar".


1940 8.April: J.Holst foredrar over sine Inntrykk fra Finland. "De siste forlot ikke Møtet før de ble jaget hjem av Sirenene."


1942 Grunnet Foreningsforbud er MF inaktiv inntil 1945.


1946 Den første kvinnelige Formann, Inger Schulstad, introduserer Fadderskapet.


1950 Tirsdagsforedragene innføres - dermed er de faglige og de selskapelige Arrangementer adskilt.


1953 Phaestis Octobris avholdes uten Galla. Omtales som Oktoberfestens Død.