Vedtekter

Medicinerforeningens vedtekter

Sist revidert av generalforsamlingen 23.11.2022, Oslo


1. Formål

1.1. Foreningens navn er Medicinerforeningen, Societas Medicorum.

1.2. Foreningen setter seg som mål å samle alle studenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo om tiltak av felles interesse.

1.3. Gjennom foredrag og diskusjoner vil den søke å belyse spørsmål av både medisinsk og allmenn interesse. Gjennom fester, hyggekvelder og liknende arrangementer ønsker foreningen å skape og å vedlikeholde et godt kollegialt samhold.

1.4. Foreningen skal drive studentkjelleren Anestesien. 

1.5. Foreningen vil holde kontakt og samarbeide med tilsvarende organisasjoner ved de andre lærestedene i Norden.

 

2. Medlemmer

2.1. Enhver student ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO kan bli medlem av foreningen. 

2.2. Betalt kontingent gir livsvarig medlemskap i foreningen. 

2.3. Studenter ved tilsvarende læresteder i og utenfor Norge kan søke styret om opptak som medlem. Ferdig utdannede kan være medlemmer, men har ikke stemmerett.

2.4. Personer som har gjort seg særlig fortjent, kan av generalforsamlingen, med to tredjedels – 2/3 – flertall, utnevnes til æresmedlem. 

2.5. Utvekslingsstudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet har mulighet til å tegne medlemskap ett semester om gangen, for en kontingent fastsatt av styret. Utvekslingsstudenter vil dog ikke være stemmeberettigede ved generalforsamling.

2.6. Endringer i kontingenter må godkjennes av generalforsamlingen.

 

3. Styret

3.1. Styret setter opp budsjett, leder foreningens virksomhet, representerer foreningen utad, ivaretar dens økonomi og forvalter dens eiendeler. Alle disposisjoner utover daglig drift skal godkjennes av styret. Styret skal i sin funksjonstid ikke bruke mer penger enn det som svarer til de årlige inntekter, men større investeringer kan finansieres av oppsparte midler 

3.2. Det nye styret trer til ved studiestart påfølgende vårsemester, inkludert vårens fadderuke. I perioden mellom generalforsamling og studiestart neste semester, plikter de påtroppende styremedlemmene å delta i opplæring i sine verv hos sin forgjenger. De avtroppende styremedlemmene plikter å stille seg tilgjengelig for slik opplæring, også etter at neste styreperiode er begynt. Alle styremedlemmer plikter å sette seg inn i relevante lover og regler. 

3.3. Foreningens styre er delt i et hovedstyre og et bar-styre

3.4. Hovedstyret består normalt av mentorer, leder, nestleder, salongmester, økonomiansvarlig for Medicinerforeningen, PR-ansvarlig, kosansvarlig, fag- og kulturansvarlig, foetusansvarlig og nett- og søknadsansvarlig. 

3.5. Salongmester er bar-styrets overordnede. Bar-styret består normalt av sekretær, utlånsansvarlig, DJ-ansvarlig, personalansvarlig, innkjøpsansvarlig, vaktmester og økonomiansvarlig for Anestesien. 

3.6. Hvis ingen kandidater melder seg til et verv, eller et styremedlem trekker seg fra sitt verv i løpet av styreperioden, har styret fullmakt til å fylle dette vervet med en egnet kandidat. 

3.7. Bar-styret er ansvarlig for den daglige driften av Anestesien. De skal holde Anestesien tilgjengelig og klar til drift ved Medicinerforeningens arrangementer. Avgjørelser om Anestesien og dens daglige drift kan vedtas på bar-styrets møter, som skal avholdes regelmessig. 

3.8. Avtroppende leder og salongmester inntar automatisk verv som mentor i neste styreperiode. Mentor har ikke stemmerett innad i styret, men møterett på både styremøter og andre interne arrangementer for styret. Etter ett – 1 – år som mentor vil vedkommende henholdsvis bære tittelen leder emeritus/emerita eller salongsmester emeritus/emerita ut studietiden. Dette medfører de samme bestemmelser som vervet mentor. Disse er begge å anse som æresverv. 

3.9. Avtroppende økonomiansvarlige plikter å følge opp og hjelpe de sittende økonomiansvarlige hele neste styreperiode for å sikre foreningens økonomiske kontinuitet. 

3.10 Sittende styre, hovedstyre og barstyre, kan i løpet av sin styreperiode bruke inntil 10.000 NOK av Medicinerforeningens midler til sosiale arrangementer innad i styret. Dette forutsetter at økonomiansvarlig, sammen med forrige styrets økonomiansvarlig vurderer at Medicinerforeningen har økonomi til å dekke utgiften. 

   • Midlene har til hensikt å fremme samhold og fellesskap innad i sittende styre. 
   • Midlene skal ikke brukes til alkohol.
   • Hva midlene har blitt brukt til skal presenteres på Generalforsamling.

 

4. Samarbeidsmuligheter

4.1. Samarbeid med andre studentforeninger kan gjøres gjennom fellesmøter og fellesarrangementer.

 

5. Møter og arrangementer

5.1 Arrangementer kunngjøres minst én – 1 – uke i forveien ved oppslag på Domus Medica, via sosiale medier og/eller mail til studenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet i Oslo. 

5.2. Personer som ikke er medlem av Medicinerforeningen har adgang til arrangementer i foreningens regi, med unntak av interne arrangementer for aktive medlemmer. Styret har mulighet til å fastsette en avgift for ikke-medlemmer på åpne arrangementer.

5.3. På åpne arrangementer er gjeldende aldersgrenser 18 og 20 år til henholdsvis studenter og ikke-studenter. Styret kan i forkant av arrangementer vedta å endre aldersgrense for ikke-studenter. 

5.4. Uttalelser vedrørende møter og arrangementer kan kun gis med styrets tillatelse. 

5.5. Medicinerdåpen, semesterstartfest, midtsemesterfest, revyfest, 17. mai-frokost, Bal Medicorum (siden 1876), sommeravslutning, Phestis Octobris (siden 1867) og juleavslutning

 

6. Generalforsamling

6.1. Generalforsamlingen avholdes hver høst innen utgangen av november.

6.2. Innkallelse til generalforsamling skal skje minimum tre – 3 – uker i forkant, og må inneholde vedtekter.

6.3. Generalforsamlingen med forslag til dagsorden kunngjøres med minst én – 1 – ukes forvarsel. Foreningen er beslutningsdyktig når minst 25 eller én tredjedel – 1/3 – av de studerende medlemmer er til stede. 

6.4. Dagsorden for generalforsamlingen skal i alminnelighet inneholde:

   • Fremleggelse av årsberetning, budsjett og revidert regnskap
   • Valg av styre

6.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst én tidel – 1/10 – av de studerende medlemmer krever det. Den ekstraordinære generalforsamlingen kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle.

6.6. Alle tilstedeværende medlemmer, unntatt ferdig utdannede og utvekslingsstudenter jfr. pkt. 2.2 og 2.5, har stemmerett på generalforsamlingen.

6.7. I alminnelighet foregår avstemning på generalforsamlingen ved håndsopprekning med kontravotering, men hvis minst ett – 1 – medlem forlanger det, skal det foretas skriftlig avstemning.

6.8. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning, ved gjentatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme, med unntak av personvalg. Ved personvalg vil avstemning med gjentatt stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

6.9. Aktive, studerende medlemmer og foetuser er valgbare til styreverv.

6.10. Valg til hovedstyret samt bar-styrets økonomiansvarlig og DJ-ansvarlig foregår ved særskilt skriftlig avstemning, og foretas ved alminnelig flertallsvalg. Gitt flere kandidater til et verv, der ingen oppnår halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom bare én – 1 – person stiller til et verv må det fortsatt stemmes. Hvis personen ikke får over halvparten av stemmene, har styret fullmakt til selv å velge en til dette vervet etter generalforsamlingen.

6.11. Valg til de resterende vervene i bar-styret foregår ved særskilt skriftlig avstemning, og foretas ved simpelt flertallsvalg. Med unntak av vervet økonomiansvarlig for Anestesien og DJ-ansvarlig velges styremedlemmene som gruppe.

6.12. Hovedstyret og bar-styret kan supplere seg selv med styremedlemmer og arbeidsgrupper ved behov.

6.13. Generalforsamlingen skal tilstrebe at så mange kull som mulig, samt at de ulike studieretningene på de aktuelle fakultetene, er representert i styret.

6.14. Til endring av disse vedtektene kreves det at minst to tredjedeler – 2/3 – av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslaget må være fremstilt skriftlig og opplest på et styremøte før det kan behandles på generalforsamlingen. 

6.15. Ved avstemning om vedtektsendringer stemmes alle forslag over under ett, med unntak av de vedtektsforslag minst ett – 1 – medlem sier seg uenige i.

 

7. Bal Medicorum

7.1. Bal Medicorum er en undergruppe av Medicinerforeningen, med eget understyre som svarer til hovedstyret og generalforsamlingen. Dette samarbeidet styres etter avtale mellom sittende leder i Medicinerforeningen og Bal Medicorum.

7.2. Representanter fra Bal Medicorums understyre skal presentere regnskap og revidert budsjett på Medicinerforeningens generalforsamling. 

7.3. Bal Medicorums understyre og leder av Medicinerforeningen plikter å møtes i god tid før Bal Medicorum for å avklare samarbeidet.  

 

8. Sanksjoner

8.1. Finner foreningen at styret eller andre av foreningens tillitsvalgte ikke ivaretar sitt verv på behørig måte, kan generalforsamlingen avsette disse med to tredjedels – 2/3 – flertall, etter at vedkommende har fått anledning til å forklare seg. 

8.2. For grove forseelser kan styret ved enstemmig beslutning utelukke et medlem fra foreningen for kortere eller lengre tid. Vedkommende skal på forhånd være innkalt til styret for å forklare seg og fremlegge sitt forsvar, og hen har rett til å innklage styrets avgjørelse til generalforsamlingen, som må stadfeste dette med to tredjedels – 2/3 – flertall.

 

9. Oppløsning av foreningen

9.1. For å oppløse foreningen kreves minst to tredjedels flertall - ⅔ -  på to - 2 - påfølgende generalforsamlinger. Foreningens eiendeler overlates ved oppløsning til Medisinsk studentutvalg (MSU) for forvaltning inntil foreningen kan gjenoppta sin virksomhet.