Vedtekter
Medicinerforeningen

Medicinerforeningens vedtekter

Sist revidert av generalforsamlingen 27.11.2019, Oslo1. Formål

1.1. Foreningens navn er Medicinerforeningen, Societas Medicorum.

1.2. Foreningen setter seg som mål å samle alle studenter ved Det medisinske fakultet og

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo om tiltak av felles interesse.

1.3. Gjennom foredrag og diskusjoner vil den søke å belyse spørsmål av både av

medisinsk og allmenn interesse. Gjennom fester, hyggekvelder og liknende

arrangementer ønsker foreningen å skape og å vedlikeholde et godt kollegialt

samhold.

1.4. Foreningen vil holde kontakt og samarbeide med tilsvarende organisasjoner ved de

andre lærestedene i Norden.


2. Medlemmer

2.1. Enhver student ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO

kan bli medlem av foreningen.

2.2. Betalt kontingent gir livsvarig medlemskap i foreningen.

2.3. Studenter ved tilsvarende læresteder i og utenfor Norge kan søke styret om opptak

som medlem. Ferdig utdannede kan være medlemmer, men har ikke stemmerett.

2.4. Personer som har gjort seg særlig fortjent, kan av generalforsamlingen, med to

tredjedels – 2/3 – flertall, utnevnes til æresmedlem.

2.5. Utvekslingsstudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet har i

tillegg mulighet til å tegne medlemskap ett semester om gangen, for en kontingent

fastsatt av styret. Utvekslingsstudenter vil dog ikke være stemmeberettigede ved

generalforsamling.

2.6. Kontingenter fastsettes årlig av generalforsamlingen.


3. Samarbeidsmuligheter

3.1. Samarbeid med andre studentforeninger kan gjøres gjennom fellesmøter og

fellesarrangementer.


4. Møter og arrangementer

4.1. Arrangementer kunngjøres minst én – 1 – uke i forveien ved oppslag på Domus

Medica og/eller via sosiale medier og mail til studenter ved Det medisinske fakultet

og Det odontologiske fakultet i Oslo.

4.2. Personer som ikke er medlem av Medicinerforeningen har adgang til arrangementer i

foreningens regi, med unntak av interne arrangementer for aktive medlemmer. Styret

har mulighet til å fastsette en avgift for ikke-medlemmer på åpne arrangementer.

4.3. På åpne arrangementer er gjeldende aldersgrenser 18 og 20 år til henholdsvis

studenter og ikke-studenter. Styret kan i forkant av arrangementer vedta å endre

aldersgrense for ikke-studenter.

4.4. Uttalelser vedrørende møter og arrangementer kan kun gis med styrets tillatelse.

4.5. Medicinerforeningens faste arrangementer er semesterstartfest, Medicinerdåpen,

Phestis Octobris (siden 1867), Bal Medicorum (siden 1876) og 17. mai-frokost.


5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen avholdes hver høst innen utgangen av november.

5.2 Innkallelse til generalforsamling skal skje minimum tre - 3 - uker i forkant, og må inneholde vedtekter.

5.3 Generalforsamlingen med forslag til dagsorden kunngjøres med minst én - 1 - ukes forvarsel. Foreningen er beslutningsdyktig når minst 25 eller én tredjedel - 1/3 - av de studerende medlemmer er til stede. 

5.4 Dagsorden for generalforsamlingen skal i alminnelighet inneholde:

      - Fremleggelse av årsberetning, budsjett og revidert regnskap

      - Valg av styre

5.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst én tidel - 1/10 - av de studerende medlemmer krever det. Den ekstraordinære generalforsamlingen kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle. 

5.6 Alle tilstedeværende medlemmer, unntatt ferdig utdannede og utvekslingsstudenter jfr. pkt. 2.2 og 2.5, har stemmerett på generalforsamlingen. 

5.7 I alminnelighet foregår avstemning på generalforsamlingen ved håndsopprekning med kontravotering, men hvis ett - 1 - medlem forlanger det, skal det foretas skriftlig avstemning. Stemmeberettigede medlemmer må være til stede fra generalforsamlingen begynner for å ha stemmerett på gjeldende generalforsamling. 

5.8 Ved stemmelikhet foretas ny avstemning, ved gjentatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme, med unntak av personvalg. Ved personvalg vil avstemning med gjentatt stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

5.9 Aktive, studerende medlemmer og foetuser er valgbare til styreverv.

5.10 Foreningens styre er delt i et hovedstyre og et Anestesien-styre. 

5.11 Hovedstyret består normalt av mentor, leder, nestleder, salongmester, økonomiansvarlig for Medicinerforeningen, PR-ansvarlig, kosansvarlig, fag- og kulturansvarlig, foetusansvarlig og nett- og søknadsansvarlig. 

5.12 Salongmester er Anestesien-styrets overordnede. Anestesien-styret består normalt av sekretær, utlånsansvarlig, DJ-ansvarlig, personalansvarlig, innkjøpsansvarlig, vaktmester og økonomiansvarlig for Anestesien. 

5.13 Valg til hovedstyret samt Anestesien-styrets økonomiansvarlig og DJ-ansvarlig foregår ved særskilt skriftlig avstemning, og foretas ved alminnelig flertallsvalg. Gitt flere kandidater til et verv, der ingen oppnår halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom bare én – 1 – person stiller til et verv må det fortsatt stemmes. Hvis personen ikke får over halvparten av stemmene, har styret fullmakt til selv å velge en til dette vervet etter generalforsamlingen.

5.14 Valg til Anestesien-styret foregår ved særskilt skriftlig avstemning, og foretas ved simpelt flertallsvalg. Med unntak av vervet økonomiansvarlig for Anestesien og DJ-ansvarlig velges styremedlemmene som gruppe.

5.15 Hovedstyret og Anestesien-styret kan supplere seg selv ved behov.[1]

5.16 Generalforsamlingen skal tilstrebe at så mange kull som mulig, samt at de ulike studieretningene på de aktuelle fakultetene, er representert i styret.

5.17 Til endring av disse vedtektene kreves det at minst to tredjedeler – 2/3 – av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslaget må være fremstilt skriftlig og opplest på et styremøte før det kan behandles på generalforsamlingen.

5.18 Ved avstemning om vedtektsendringer stemmes alle forslag over under ett, med unntak av de minst ett medlem sier seg uenige i.6. Bal Medicorum

6.1. Bal Medicorum er en undergruppe av Medicinerforeningen, med eget understyre

som svarer til hovedstyret og generalforsamlingen. Dette samarbeidet styres etter

avtale mellom sittende styrer i Medicinerforeningen og Bal Medicorum.


7. Styret

7.1 Styret setter opp budsjett, leder foreningens virksomhet, representerer foreningen utad, ivaretar dens økonomi og forvalter dens eiendeler. Alle disposisjoner utover daglig drift skal godkjennes av styret. Styret skal i sin funksjonstid ikke bruke mer penger enn det som svarer til de årlige inntekter. Større innvesteringer kan finansieres av oppsparte midler. Styret står kollektivt ansvarlig for de økonomiske disposisjoner.

7.2 Det nye styret trer til ved studiestart påfølgende vårsemester, inkludert vårens fadderuke. I perioden mellom generalforsamling og studiestart neste semester, plikter de påtroppende styremedlemmene å delta i opplæring i sine verv hos sin forgjenger. De avtroppende styremedlemmene plikter å stille seg tilgjengelig for slik opplæring, også etter at neste styreperiode er begynt. Alle medlemmer i styret plikter å sette seg inn i gjeldende lover og regler.[2]

7.3. Anestesien-styret er ansvarlig for den daglige driften av Anestesien. De skal holde Anestesien tilgjengelig og klar til drift ved Medicinerforeningens arrangementer. Avgjørelser om Anestesien og dens daglige drift kan vedtas på Anestesien-styrets møter, som skal avholdes regelmessig.

7.4. Avtroppende leder og salongmester inntar automatisk verv som mentor i neste styreperiode. Mentor har ikke stemmerett innad i styret, men møterett på både styremøter og andre interne arrangementer for styret. Etter ett – 1 – år som mentor vil vedkommende henholdsvis bære tittelen leder emeritus/emerita eller salongsmester emeritus/emerita ut studietiden. Dette medfører de samme bestemmelser som vervet mentor. Disse er begge å anse som æresverv.

7.5 Avtroppende økonomiansvarlige inntar automatisk verv som mentor i neste styreperiode for å sikre foreningens økonomiske kontinuitet.


8. Sanksjoner

8.1 Finner foreningen at styret eller andre av foreningens tillitsvalgte ikke ivaretar sitt verv på behørig måte, kan generalforsamlingen avsette disse med to tredjedels – 2/3 – flertall, etter at vedkommende har fått anledning til å forklare seg.

8.2 For grove forseelser kan styret ved enstemmig beslutning utelukke et medlem fra foreningen for kortere eller lengre tid. Vedkommende skal på forhånd være innkalt til styret for å forklare seg og fremlegge sitt forsvar, og han eller hun.


9. Oppløsning av foreningen

9.1 For å oppløse foreningen kreves minst to tredjedels - 2/3 - flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Foreningens eiendeler overlates ved oppløsning til Medisinsk studentutvalg (MSU) for forvaltning inntil foreningen kan gjenoppta sin virksomhet.[1] Godtas av Generalforsamlingen under forutsetning av at formuleringen spesifiseres til å kun gjelde arbeidskraft på neste generalforsamling.

[2] Generalforsamlingen foreslår å legge inn relevante lover og regler på neste generalforsamling.


Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved